Föreningens stadgar

§0 Föreningens namn

Föreningens namn är Gothenburg Hackerspace.

§1 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§2 Föreningsform

Föreningen är en idéell förening.

§3 Syfte

Att verka för ideal som frihet och öppenhet, praktiskt uttryckt genom skapande av digitala, kulturella och sociala artefakter.

Att främja spridandet av kunskap om tekniska system, deras olika användningsområden samt relaterad kultur.

Att följa föreningens verksamhetsplan om någon sådan har antagits.

§4 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årsvis betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmöte.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen eller årsmötet. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet som sker i föreningens namn.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§8 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 0. Mötets öppnande
 1. Mötets behörighet
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 6. Ekonomisk berättelse för förra året
 7. Revisorernas berättelse för förra året
 8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 9. Årets verksamhetsplan
10. Årets budget
11. Val av årets styrelse
12. Val av årets revisor
13. Val av årets valberedare
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen, minst en revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar avrundat nedåt önskar det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Om föreningens styrelse har saknat minst en av ordförande, kassör eller sekreterare i minst en vecka kan ett nytt årsmöte kallas av vem som helst som är medlem.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Undantag från rösträtt på styrelsemöten beskrivs i §15.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

Vid omröstningar av frågor där fler än två valmöjligheter existerar och minst tre av de närvarande röstberättigade kräver det, eller om mötets ordförande kräver det, ska schulze method används för att avgöra omröstningen. Om en algoritm för genomförandet av metoden inte görs tillgänglig av de som kräver användandet av schulze metod kan vem som helst som har rösträtt vid mötet upphäva kravet. Vem som helst får ge förslag på algoritmer att använda efter att ett krav att använda schulze metod inkommit. En föreslagen algoritm måste ha gjorts tillgänglig tillsammans med exekverbar mjukvara och källkod för alla medlemmar att granska sedan minst en vecka innan mötet, inte kräva resurser utanför polynomiell tid och rymd för att komma till ett svar samt vara kapabel till sluten votering för att vara giltig. Om tvist mellan förslag på algoritmer uppstår kan ingen kräva att mötet ska använda schulze metod för att avgöra tvisten om mest lämplig algoritm, för att undvika oändlig rekursion.

Nedlagda röster räknas ej.

§15 Hackare och laboratorium

För att hacka i Gothenburg Hackerspace laboratorium måste viss avgift erläggas periodvis utöver medlemsavgiften. Denna avgift kallas för labbavgift och dess storlek samt periods längd kan beslutas på ordinarie styrelsemöte eller årsmöte. Alla medlemmar som hackar i laboratorium har rösträtt när labbavgifts period och storlek beslutas. Styrelseledamot som ej betalat labbavgift har rösträtt när avgiften beslutas men saknar rätt att hacka i sådant laboratorium. För att beslut om labbavgift ska vara godkänt måste mötet annonserats minst en vecka i förtid.

I det fall då Gothenburg Hackerspace har flera laboratorium separerade i tid, rymd eller på annat sätt kan separata labbavgifter användas. Hur detta hanteras lämnas till styrelsen att bestämma.

Styrelsen ska sträva efter att labbavgifter ska användas för att betala eventuell lokalhyra och laboratoriematerial, samt annat som medlemmar som betalat labbavgifter önskar. Styrelsen ska sträva efter att laboratoriums ekonomi ska skötas separat.

Enbart styrelsen kan upplösa laboratorium. Styrelsen ska sträva efter att laboratorium aldrig upplöses annat än av ekonomiska skäl. Vid upplösning av laboratorium ska dess resurser fördelas i andra laboratorium, om sådana finns.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster avrundat nedåt. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.